WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.05.2022W Zabrzu obchodzą Dzień Optymizmu!

 
Przed zabrzańskim Ratuszem przy ul. Religi 1, zainaugurowano lokalne obchody XI Święta Optymizmu. Dyrektorzy miejskich przedszkoli o poranku powitali mieszkańców żółtymi latawcami oraz pozytywnym, optymistycznym przesłaniem. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektorzy zabrzańskich optymistycznych przedszkoli oraz naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica.
 
W ramach tegorocznych obchodów Święta Optymizmu przedszkolaki złożyły na ręce prezydent miasta Księgę Sukcesów Zabrzańskich Optymistycznych Przedszkoli.
 
Na tle Polski, to właśnie w Zabrzu funkcjonuje najwięcej przedszkoli, które uzyskały certyfikat „Optymistyczne Przedszkole”. Autorkami programu są Ire­na Dzierz­gow­ska i Mi­re­la Naw­rot. Ma­te­ria­ł, zgodnie z którym pracują placówki, opar­ty jest na psy­cho­lo­gicz­nych, pe­da­go­gicz­nych i fi­lo­zo­ficz­nych pod­sta­wach pra­cy z dziec­kiem przed­szkol­nym. Adre­so­wa­ny jest przede wszyst­kim do dzie­ci przed­szkol­nych. Z uwa­gi jed­nak na to, iż przed­szko­le współ­cze­sne jest in­sty­tu­cją trój­pod­mio­to­wą, któ­rą two­rzą dzie­ci, ich ro­dzi­ce oraz per­so­nel przed­szko­la spek­trum od­bior­ców jest zde­cy­do­wa­nie szer­sze. Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczanie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.
 
Aktualnie w naszym mieście funkcjonuje 20 placówek, którym przyznano certyfikat „Optymistyczne Przedszkole”.
 
Źródło: Urząd Miasta Zabrze