WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

30.03.2021Świętochłowice: będzie nowy "PSZOK"!

Trwa budowa kolejnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świętochłowicach. Prace budowlane przy ul. Szpitalnej rozpoczęły się w lutym 2021 roku i potrwają do końca maja 2021 r., natomiast całość projektu wraz z kampanią informacyjno-edukacyjna zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku.
 
Przetarg na budowę PSZOK-u przy ul. Szpitalnej wygrała w styczniu 2021 r. firma PPUH Hydrobud z Chorzowa. Na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Bytomia usunięte zostały drzewa kolidujące z budową PSZOK-u. W ramach prac budowlanych wykonano już przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, które będą odprowadzać wody opadowe z terenu utwardzonego poprzez separatory do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Instalacja wodno-kanalizacyjna będzie służyła również do rozprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z kontenera  socjalno-biurowego. Przy wjeździe do punktu wygospodarowane zostały także dodatkowe miejsca parkingowe.
 
Należy podkreślić, że PSZOK to w pełni bezpieczne miejsce odbioru m.in. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów, farb, rozpuszczalników, zużytych opon, odpadów poremontowych i wielkogabarytowych, a także przeterminowanych leków.
 
Do tej pory pozbywanie się tego rodzaju śmieci było sporym problemem dla mieszkańców miasta. Choć w mieście funkcjonuje już jeden PSZOK na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego, jego lokalizacja na peryferiach miasta stanowi problem, szczególnie dla osób starszych i niezmotoryzowanych. Do PSZOK-u przy ulicy Szpitalnej będzie można dojechać również środkami komunikacji publicznej. Należy jednak pamiętać, że nie będzie on miejscem składowania odpadów, a jedynie punktem ich odbioru. Wszystkie zebrane odpady będą regularnie wywożone do miejsc ich docelowego unieszkodliwienia dedykowanego dla konkretnego rodzaju odpadu.
 
W Świętochłowicach funkcjonuje także mobilna wersja PSZOK – raz w miesiącu odpady problemowe można dostarczać do samochodu, który specjalnie w tym celu przyjeżdża wg harmonogramu do poszczególnych dzielnic miasta. Zużyte baterie, przeterminowane leki i zużyte świetlówki można oddawać także do tzw. Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON).
 
PSZOK to nie wysypisko śmieci!
 
Pracownicy nie będą odbierać odpadów innych niż wyżej wymienione, a wszystkie przyjmowane odpady nie mogą wydzielać żadnego zapachu. Celem funkcjonowania PSZOK jest umożliwienie usuwania „trudnych odpadów” w sposób selektywny i kontrolowany, a z punktu będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy Świętochłowic. Wszystkie kontenery na odpady niebezpieczne są szczelnie zamykane i odporne na działania zbieranych tam odpadów.
 
Projekt pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną’’ jest realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Konieczność utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust.2 pkt 6).  Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolowany. Dotyczy to szczególnie odpadów niebezpiecznych powstających ze strumienia odpadów komunalnych.
 
Źródło: UM Świętochłowice