WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

16.03.2020Urząd Miasta Gliwice wprowadza ograniczenia w dostępie interesantów

 
 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Urząd Miejski w Gliwicach wprowadza ograniczenia w dostępie interesantów. Od poniedziałku, 16 marca 2020 r.,  wprowadzony zostanie zakaz swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa i Jasnej oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
 
Do budynków Urzędu Miejskiego będą wpuszczane wyłącznie osoby, załatwiające sprawy wymagające bezwzględnie osobistego stawiennictwa. Konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne ustalenie konkretnego terminu. 
 
Poniżej znajduje się wykaz najczęściej załatwianych spraw  i numery telefonów do odpowiednich wydziałów i jednostek.
W nagłych sprawach (bez wcześniejszego umówienia telefonicznego) dostępny będzie Urząd Stanu Cywilnego - wejście  od ul. Wyszyńskiego.
W Biurze Podawczym (wejście od ul. Wyszyńskiego) będzie można odebrać lub złożyć korespondencję, sugerujemy jednak przesyłanie jej pocztą.
UWAGA! W USC i Biurze Podawczym klienci będą przyjmowani pojedynczo!
Klienci pozostałych wydziałów Urzędu, umówieni telefonicznie, powinni kierować się do bocznego wejścia od ul. Zwycięstwa.
Wyłączona zostaje możliwość internetowej rezerwacji kolejki w sprawach obsługiwanych przez Wydział Komunikacji, nieczynny będzie także automat kolejkowy. Telefoniczna rezerwacja terminu.
Wszystkie kasy zlokalizowane na terenie urzędu zostaną zamknięte. Opłaty za załatwienie spraw będzie można realizować w siedzibie urzędu wyłącznie poprzez opłatomat.
Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego będzie można uiszczać za pomocą wpłat na konto lub w placówkach Banku Śląskiego.
UWAGA! Wprowadzone zmiany w organizacji pracy Urzędu mogą wydłużyć czas załatwiania spraw. Dziękujemy za wyrozumiałość.
 
Spis telefonów oraz połączeń skype Urzędu Miejskiego w Gliwicach
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Obsługa Klientów Referatu Rejestracji Pojazdów
 
Zapisy telefoniczne pod numerami: (32) 238-54-92, (32) 238-56-90
W sali obsługi mogą przebywać wyłącznie osoby zapisane na daną godzinę, na 5 minut przed przyjęciem.
W Referacie Rejestracji pojazdów przy ul. Jasnej obsługiwane będą wyłącznie osoby, które muszą odebrać dowody rejestracyjne, a które rejestrowały pojazd w tej lokalizacji oraz chcące dokonać zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu.
Numer telefonu do umówienia wizyty w RRs przy ul. Jasnej : (32) 338-64-59
W przypadku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu rekomendujemy korzystanie z innych dostępnych kanałów komunikacji : e-mail, SEKAP, e-PUAP oraz przesyłanie dokumentów pocztą.
 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
W sprawach bardzo pilnych, w których jest wymagana obecność interesanta, prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia z urzędnikiem terminu i godziny wizyty w UM:
Odbiór dowodu osobistego - nr telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36, (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45,
Zgłoszenie odnalezienie dowodu osobistego - nr telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36,
Zgłoszenie meldunkowe cudzoziemców - nr telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45,
Wymeldowanie i zameldowanie decyzją administracyjną - nr telefonów: (32) 239-12-58, (32) 239-11-39, (32) 239-11-69,
Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa w zw. z wyborami Prezydenta RP - nr telefonu: (32) 239-11-69,
Udostępnianie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych - nr telefonów: (32) 239-11-31, (32) 238-54-36,
Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy - nr telefonów: (32) 239-11-47, (32) 239-11-68,
Wniosek o utworzenie stowarzyszenia zwykłego - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
Wniosek o utworzenie uczniowskiego klubu sportowego - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
Potwierdzenie rent zagranicznych - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
Przyjmowanie wniosków o nadanie nr PESEL dla cudzoziemca - nr telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-36,
W sprawach kwalifikacji wojskowej - nr telefonu: (32) 239-12-79.
Sprawy, które można załatwić w pełni elektronicznie korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl - opis usług na stronie internetowej BIP UM Gliwice: https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,16
 
    Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
    Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
    Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
    Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
    Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu,
    Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną,
    Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
    Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
    Wpis do rejestru wyborców,
    Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
    Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Sprawy związane z ustaleniem podatku od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-11-92, (32) 239-11-98, (32) 238-54-57, (32) 238-54-98, (32) 239-13-08, (32) 239-13-09.
Sprawy związane podatkiem od nieruchomości osób prawnych, podatkiem od środków transportowych: (32) 238-56-60, (32) 238-56-40
Sprawy związane z uzyskaniem zaświadczenia z zakresu podatków : (32) 238-55-91, (32) 239-12-99.
 Sprawy związane z ustalaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 238-54-47.
Sprawy związane z rozliczaniem wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych : podatek od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-12-20, (32) 239-12-55, (32) 238-54-71:opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 239-11-21, (32) 238-55-38; podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości osób prawnych (32) 239-13-06, (32) 239-12-24.
Wszystkie formularze podatkowe i opisy usług są dostępne na stronie internetowej urzędu (https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).
 
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Referat Zarządzania Nieruchomościami
 
Dzierżawy nieruchomości gminnych, trwały zarząd nieruchomości gminnych, czasowe zajęcie nieruchomości gminnych w związku z realizacją inwestycji liniowych : tel. (32) 338-64-35, (32) 338-64-36, (32) 338-64-34, (32) 338-64-33, (32) 338-64-32, (32) 338-64-31, (32) 338-64-30.
Referat Skarbu Państwa
 
Dzierżawy i najem, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: tel. (32) 338-64-25, (32) 338-64-25, (32) 338-64-24, (32) 338-64-19, (32) 338-64-23.
Referat Zbywania Nieruchomości
 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości gminnych, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego: tel. (32) 338-64-21, (32) 338-64-22, (32) 338-64-10, (32) 338-64-11, (32) 338-64-12, (32) 338-64-18, (32) 338-64-08.
Referat Środków Trwałych: (32) 338-64-16
 
Zespół ds. Nabywania i Obciążania Nieruchomości Ograniczonymi Prawami.
 
Nabycia i zamiany nieruchomości, wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych oraz przeciwpowodziowych: (32) 338-64-15.
Służebności gruntowe przejścia i przejazdu, służebności przesytu, (na rzecz przedsiębiorców przesyłowych i na rzecz miasta Gliwice), zasiedzenie służebności, użytkowanie, ,zniesienie współwłasności,  pierwokupy nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta zamiany nieruchomości:  (32) 338-64-14.
Referat obsługi finansowej
 
Rozliczanie należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej, zwrot nadpłat: tel. (32) 338-64-17
 
Windykacja należności: (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20, (32) 338-64-20,
 
Komunalizacja, rodzinne ogrody działkowe (zgoda na wycinkę drzew), regulacje stanów prawnych nieruchomości: (32) 338-64-29
 
Ogólna informacja  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: (32) 338-64-05, (32) 338-64-06
 
 
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
Kontakt pod adresem e-mail: sr@um.gliwice.pl lub telefonicznie pod numerem(32) 238-54-45.
 
Z uwagi na państwa bezpieczeństwo zawieszamy oględziny we wszystkich sprawach dotyczących zmiany systemu ogrzewania, co w konsekwencji spowoduje wypłatę dotacji w innym terminie.
 
Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny: (32) 238-54-82, (32) 239-13-32.
Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE): (32) 238-54-60
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew: (32) 239-12-86, (32) 238-55-16, (32)239-11-75.
Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców: (32) 238-56-79
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: (32) 238-55-32
Sprawy z zakresu geologii: (32)238-56-79
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d: (32) 238-54-60
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: (32) 238-54-60
Rejestracja łodzi/pontonu do celów wędkarskich oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego: (32) 238-54-45
Odpady przemysłowe, azbest: (32) 239-13-00
Ochrona powietrza: (32) 239-12-78,
Pozwolenia zintegrowane: (32) 238-54-20
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne: (32) 239-12-78
Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych: (32) 239-12-86
Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków: (32) 238-56-79
Wydawanie zaświadczeń o lasach: (32) 238-54-60
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie: (32) 238-55-32
 
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) oraz wypisy i wyrysy z m.p.z.p. można otrzymać w formie elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.
 
Wniosek o wydanie powyższych dokumentów można złożyć elektronicznie za pomocą platform SEKAP lub ePUAP.
Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, który można założyć również przez internet (instrukcja pod linkiem https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany)
Informacje o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) można pozyskać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (MSIP), poprzez:
 
 PORTAL PLANISTYCZNY (część opisowa) - sprawdzanie przeznaczenia terenu w MPZP aktualne na dany dzień,
GEOPORTAL PLANISTYCZNY (część mapowa) - informacje o obiektach wyświetlanych na mapie oraz  zgłaszanie wniosków do MPZP i tworzenie załączników mapowe do wniosków.
Narzędzia pomocy: msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/pomoc.html
 
Filmy instruktażowe: msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/filmy-instruktazowy.html
 
Wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można przesyłać drogą elektroniczna na adres mailowy: pp@um.gliwice.pl.
 
 
WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH
Odbiór odpadów komunalnych i współpraca z firmą Remondis:  (32)238-54-22,  (32)239-13-25.
Infrastruktura rowerowa oraz ciągi piesze poza pasem drogowym: .(32)239-11-13,   (32) 239-11-32.
Oświetlenie uliczne w mieście: (32) 238-54-23.
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną: (32) 238-56-41
Transport publiczny: tel. (32) 238-54-26.
Utrzymanie czystości w mieście (kosze, przystanki, dzikie wysypiska: tel. (32) 238-54-25.
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. (32) 239-11-58.
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA WODAMI
Zgłoszenia awarii kanalizacji deszczowej, pompowni, rowów i potoków, a także rozlewisk/zalewisk, braków elementów sieci (tj. wpusty deszczowe, pokrywy studni):  (32) 238-54-86, (32) 239-11-14.
Wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień projektowych: (32) 239-11-17.
 
 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
 Informacje ogólne oraz  dotyczące obsługi inwestora: (32) 238-54-64;  (32) 239-12-37.
 
Sprawy załatwiane w wydziale Architektury i Budownictwa:  Wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę; Zgłoszenia budowy obiektów lub robót budowlanych nie wymagających pozwoleń na budowę; Zgłoszenia rozbiórek obiektów budowlanych; Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; Rejestracja dzienników budów; Wydawanie zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali: (32) 239-13-37; (32) 239-12-81; (32) 239-12-34; (32) 239-12-90; (32) 238-55-12; (32) 239-13-28; (32) 239-12-64;  (32) 239-12-98;  (32) 239-11-66;  (32) 239-13-12.
Udzielenie informacji z zakresu informacji publicznej i z zakresu kwerendy archiwalnej: (32) 238-54-01.
Udzielanie informacji z zakresu ochrony konserwatorskiej: (32) 238-55-01; (32) 238-54-64.
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych: (32) 239-12-87; (32) 239-11-30; (32) 239-11-66.
 
 
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 
UWAGA! Ograniczona obsługa klientów zewnętrznych.
 
Dział Sprzedaży: (32) 338-39-51
Dział Wspólnot Mieszkaniowych: (32) 338-39-68
Dział Lokali Komunalnych: (32) 338-39-65
Sekretariat: (32) 239-11-19
Korespondencję elektroniczną należy przesyłać pod adres: zgm@zgm.gliwice.eu.
 
INNE GLIWICKIE INSTYTUCJE:
POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH
Wszelkie sprawy związane z działalnością Urzędu należy kierować za pośrednictwem:
• poczty tradycyjnej,
• telefonicznie – (32) 231-18-41,
• poczty elektronicznej (e-mail) np. w postaci zeskanowanych dokumentów lub ich zdjęć,
• elektronicznej skrzynki odbiorczej e-PUAP lub platformy praca.gov.pl,
• fax – (32) 231-59-66.
 
Odwołania od decyzji administracyjnej przyjmowane będą za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-PUAP.
 
Urząd zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przyjęty sposób komunikacji nie wpłynął w żaden sposób na obsługę klientów.
 
O dalszym  rozwoju sytuacji, PUP Gliwice będzie informował na bieżąco na stronie internetowej Urzędu (gliwice.praca.gov.pl) oraz w mediach społecznościowych.
 
fot., źródło: www.gliwice.eu