WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

28.01.2019Rudzki Urząd Pracy obchodzi 15-lecie działalności

  

 
Publiczne Służby Zatrudnienia obchodzą w tym roku 100-lecie istnienia. W Rudzie Śląskiej rocznica ta zbiega się z 15-leciem funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Z tej okazji zorganizowano konferencję, która był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności placówki, prezentacji osiągniętych efektów oraz wpływu na sferę zatrudnienia i przedsiębiorczości w mieście.
- Rudzki urząd pracy nieustannie wykracza poza katalog obligatoryjnych zadań – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Grupa odbiorców tych działań to nie tylko osoby bezrobotne czy pracodawcy, ale również uczniowie oraz pracownicy rudzkich firm i instytucji. Efekty wypracowane przez urząd pracy mają istotny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą miasta – mówi. – Sukcesy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej nie byłyby możliwe bez zaangażowania, rzetelności, kreatywności i sumienności pracowników, którym dziękuję za skuteczne działania i życzę dalszych sukcesów – dodaje wiceprezydent.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej działa od 15 lat. Wcześniej rudzianie korzystali z PUP z siedzibą w Świętochłowicach. 
– 15 lat temu sytuacja na rynku pracy była zupełnie odmienna od teraźniejszej – podkreśliła Beata Płaczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Poziom bezrobocie kształtował się wtedy na poziomie blisko 14%, obecnie to niecałe 3% - informowała. Rynek pracy boryka się z niedoborem pracowników, czemu urząd wychodzi naprzeciw.  - W czasie swojej działalności PUP w Rudzie Śląskiej pozyskał ponad 62,7 mln złotych na realizację 95 projektów wzmacniających lokalną sferę zatrudnienia i przedsiębiorczości – mówiła Beata Płaczek. – Dzięki naszym działaniom ponad 1100 osób bezrobotnych założyło firmy – dodała.
 
Dzięki środkom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców urząd wsparł 1300 osób w podniesieniu i uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych.
 
Powstanie Publicznych Służb Zatrudnienia było wynikiem odzyskania państwowości i wydania przez Józefa Piłsudskiego, ówcześnie tymczasowego naczelnika RP, dekretu powołującego Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Wychodźcami, który wszedł w życie 27 stycznia 1919 roku. Publiczne Służby Zatrudnienia mają szerokie kompetencje, które generalnie obejmują wszystko, co jest związane z osobami bezrobotnymi. W ich skład wchodzą m.in. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Obecnie działa w Polsce 340 powiatowych urzędów pracy oraz 16 wojewódzkich. Urzędy pracy przeprowadzają podział środków Funduszu Pracy realizując kierunki i priorytety określone w regionalnych planach działań na rzecz zatrudnienia, prowadzą monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analizują rynek pracy, inicjują i realizują projekty dot. m.in. aktywizacji zawodowej.
 
Europejski Urząd Statystyczny podaje, że w listopadzie ubiegłego roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,8%. Tym samym Polska była na 6. miejscu jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach UE, gdzie średnia dla wszystkich krajów wyniosła 6,7 %. Warto dodać, że od 2004 roku służby zatrudnienia wchodzą w skład Europejskich Służb Zatrudnienia, które mają za zadanie wspierać mobilność pracowników na europejskim rynku pracy. Od 2011 roku obchodzony jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, który przypada 27 stycznia.
 
(źródło: UM Ruda Śląska)