WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

11.03.2019Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Chorzowie

 
Rekrutacja do chorzowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020
 
Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zapoznać się z ofertą placówki na stornie internetowej.
 
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2016, 2015, 2014 i 2013 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.
 
Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.
 
Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.
 
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą w procesie rekrutacyjnym.
W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku.
 
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
 
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału w rekrutacji.
Rodzice składają jedynie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Rodzice, którzy decydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w rekrutacji na przyszły rok szkolny na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.
 
Zasady rekrutacji
 
Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 11 marca do 21 marca 2019r. Nabór odbywa się do 24 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych: SP 12 z Oddz. Integr., SP 15, SP 17, SP 37.
Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 11 marca br. od godz. 8.00.
Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza). Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl
 
Kryteria rekrutacji
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.)
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXXIII/604/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r. o  zmianie uchwały Nr XXXII/593/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2017r.  http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_604.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.
 
Terminy rekrutacji
 
Terminy określa Zarządzenie Nr OR.28.2019. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019r. http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=154867423211909433  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2019/2020. Wskazywanie miejsc
 
Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Miasta Chorzów, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, dyrektor placówki informuje Prezydenta o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W terminie od 25 kwietnia do 24 maja br. Prezydent Miasta obowiązany jest wskazać pisemnie Rodzicom inne publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.
 
Wnioski złożone po terminach rekrutacji rozpatrywane będą na bieżąco zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
 
W przypadku wolnych miejsc, w dniu 27 maja br. od godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.
Do 30 maja 2019 r. godz.15.00 systemy będą otwarte. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 17 czerwiec 2019r. godz. 15.00.
 
Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania: od 18 czerwca 2019r. godz. 9.00 do 21 czerwca 2019r.godz.15.00.
 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 24 czerwiec 2019r. godz. 9.00
 
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
 
Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2019/2020
 
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) – wzór dostępny w szkole podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 
Kryteria rekrutacji
 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XXXIII/607/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r.  http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_607.pdf w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej  szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 
Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
 
Terminy określa Zarządzenie Nr OR.27.2019. z dnia 31 stycznia 2019r. Prezydenta Miasta Chorzów
 http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=154867422645987052  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2019/2020.
 
Ważne terminy:
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  od 4 do 15 marca 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 3 kwietnia 2019r., godzina 9.00.
 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 3  do 10 kwietnia 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 12 kwietnia 2019r., godz. 9.00.
 
(źródło: UM Chorzów)