WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

04.02.2019Program Erasmus dostępny także dla seniorów!

 
Ponad 100 seniorów uczestniczyło dzisiaj w konferencji poświęconej programowi Erasmus+, która odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas spotkania rozmawiano także o rządowych programach „Leki 75+” i „Opieka 75+”, a także o działalności gminnych rad seniorów.
 
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Sylwii Gądek, p.o. naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego OW NFZ. Opowiedziała ona o rządowym programie „Leki 75+”, w ramach którego seniorzy mogą liczyć na bezpłatny dostęp do ponad 2000 leków. Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW Ewa Niewiara wygłosiła z kolei krótką prezentację na temat realizowanego przez samorządy programu „Opieka 75+”, mającego na celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób po 75 roku życia z małych gmin. Realizacja programu umożliwia seniorom uzyskanie wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku oraz stanu zdrowia, a co za tym idzie poprawę jakości życia osób starszych.
 
Głównym tematem konferencji był program Erasmus+, w ramach którego możliwa jest realizacja projektów związanych z edukacją dorosłych. O jego założeniach opowiedział Jakub Kozłowski z Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji, będącej operatorem programu. Dorośli mogą z niego skorzystać w ramach dwóch akcji – „Mobilność edukacyjna” i „Partnerstwa strategiczne”. W ramach pierwszej akcji program umożliwia organizacjom zajmującym się edukacją dorosłych na wysyłanie kadry na zagraniczne wyjazdy edukacyjne, których celem jest poznanie rozwiązań z zakresu ich działalności stosowanych w innych krajach europejskich, a także rozwijanie kompetencji osób wspierających edukację dorosłych. Możliwe są w tym zakresie wyjazdy zagraniczne związane z udziałem w szkoleniach, kursach czy konferencjach, z prowadzeniem zajęć i szkoleń lub też z tzw. job shadowing, czyli obserwacją pracy innej organizacji. Działania szkoleniowe trwają w tym przypadku od 2 do 60 dni, a w wyjazdach może brać udział kadra nauczająca, szkoląca i zarządzająca, w tym także wolontariusze. Jeśli chodzi natomiast o drugą akcję, czyli partnerstwo strategiczne, opiera się ona na wymianie doświadczeń i wspólnej pracy nad zagadnieniami związanymi z niezawodową edukacją dorosłych w ramach międzynarodowej grupy partnerskiej. Celem jest tutaj stała współpraca pomiędzy organizacjami, mająca służyć wprowadzaniu zmian i dobrych praktyk o charakterze długofalowym, przyczyniających się do rozwoju sektora edukacji dorosłych, poprawy jakości oferty edukacyjnej i jej dostosowania do potrzeb osób dorosłych. Czas trwania projektów w ramach tej akcji wynosi od roku do 3 lat.
 
Jak uzyskać dofinansowanie z programu? Projekty realizowane w ramach Erasmus+ wyłaniane są na zasadzie konkursu wniosków. W ramach pierwszej akcji wnioski mogą składać organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych (takie jak np. fundacje, stowarzyszenia, uniwersytety trzeciego wieku, instytucje kultury czy ośrodki pomocy społecznej) lub konsorcjum minimum 3 takich organizacji. O dofinansowanie projektu z zakresu drugiej akcji mogą również wnioskować tego typu organizacje (ale nie konsorcja), przy założeniu, że partnerstwo musi składać się z co najmniej trzech organizacji z trzech różnych krajów, a o dofinansowanie wnioskuje w imieniu całego partnerstwa jeden podmiot, będący koordynatorem. Jak zaznacza Jakub Kozłowski, warto wnioskować o dofinansowanie z programu Erasmus+, ponieważ w ramach drugiej akcji zaakceptowanych zostaje ok. 50%, a w przypadku pierwszej akcji – ok. 70% projektów.
 
Na zakończenie konferencji wystąpienie na temat działalności rad seniorów wygłosiła Maria Nowak, doradca Wojewody ds. Polityki Senioralnej i Społecznej. Na terenie województwa śląskiego rady zostały utworzone w 33 gminach. Dla porównania w ponad 60 działają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Doradca Wojewody zwróciła uwagę, że samorządy mogą powoływać gminne rady seniorów, ale nie jest to ich obowiązek. Zachęcała przy tym seniorów do aktywności w tym zakresie i do podejmowania działań na rzecz tego, aby w regionie działało jak najwięcej tego typu ciał o charakterze doradczym.
 
(źródło: UW Katowice)