WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

28.08.2018Spory o przepisy ws. jakości węgla

Zdecydowanie negatywne stanowisko nt. rządowego projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych przesłał do Ministra Energii marszałek województwa śląskiego,  Wojciech Saługa
" (...) śląskie jest najbardziej zanieczyszczonym regionem w Polsce pod względem jakości powietrza. W styczniu br. wszedł w życie drugi już Program ochrony powietrza, obejmujący zasięgiem teren całego województwa. Z modelowania jakości powietrza jasno wynika, że jedynie 100% realizacja wskazanych działań naprawczych przyczyni się do obniżenia przekraczanych notorycznie wartości dopuszczalnych dla pyłów zawieszonych - to wyjątek z pisma  do ministra Tchórzewskiego. W opinii marszałka Saługi, projekt "nie spełnia oczekiwań Województwa Śląskiego, gdyż określa parametry poszczególnych sortymentów węgla, które nie przyczynią się do obniżenia niskiej emisji, a wręcz przeciwnie - usankcjonują złą jakość paliw stałych dla sektora bytowo-komunalnego". Zdaniem marszałka, warunkiem skutecznej walki z niska emisją jest wymiana niesprawnych urządzeń oraz całkowite wycofanie z sektora komunalno-bytowego paliw niskiej jakości, czego nie gwarantują zaproponowane przepisy.


Ponadto propozycje ministerstwa nie wprowadzają norm jakości paliw, które mogłyby być stosowane w gospodarstwach domowych. "Jednym z fundamentalnych warunków obniżenia emisji z sektora komunalno-bytowego, obok wymiany niskosprawnych urządzeń grzewczych, jest całkowite wyeliminowanie mułów i flotokoncentratów, miałów niskiej jakości oraz węgla brunatnego, a takie ograniczenia nie wynikają z przedstawionego projektu”, czytamy w piśmie.
Marszałek, argumentując swój sprzeciw wobec zaproponowanych przepisów, powołuje się także na wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Komisja Europejska vs Polska, stwierdzający uchybienie przez Polskę zobowiązaniom przewidzianym w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. „Z tego wyroku wypływa wniosek o konieczności przeformułowania określonych w programach ochrony powietrza działań zmierzających do skrócenia realizacji programów. Z całą stanowczością podkreślam, że przy tak określonych normach jakości węgla nie uda się osiągnąć dopuszczalnych norm jakości powietrza” – pisze marszałek.
W piśmie zwraca się również uwagę na usankcjonowanie wprowadzenia do obrotu i stosowania węgli wysoko zasiarczonych, co zdaniem marszałka spowoduje eskalację problemu i przekroczenia wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki.

Jest również inny spór - szefowie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność sprzeciwiają się zmianom w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych, zaproponowanym przez pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”, Piotra Woźnego.  W ocenie związkowców "S" wprowadzenie takich wymagań jakościowych, jakie zawarto w propozycji, zagrażałoby gospodarczym interesom Polski i polskiego górnictwa.
27 sierpnia przewodniczący KSGiE NSZZ „S” Jarosław Grzesik i szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek skierowali do premiera Morawieckiego wystąpienie w tej sprawie, domagając się wycofania rozwiązań, zaproponowanych przez ministra Woźnego i wprowadzenia rozporządzenia wykonawczego do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych w wersji zaproponowanej przez resort energii.
W ocenie liderów górniczej Solidarności, parametry jakościowe dla węgla kamiennego zawarte w propozycjach sformułowanych przez pełnomocnika "uderzają w polskich producentów,  otwierając tym samym szeroko rynek na węgiel z importu, czyli w praktyce pochodzący głównie z Rosji". Związkowcy uważają, że wskazany w projekcie węgiel premium, jako proponowany do stosowania w kotłach w Polsce, praktycznie nie jest nigdzie u nas produkowany. Taką możliwość ma tylko jedna polska kopalnia. Ponadto, wg szacunków związkowych ekspertów, przedstawione wymagania co do parametrów jakościowych węgla w praktyce zamykają rynek komunalno-bytowy dla paliwa produkowanego przez zakłady górnicze spółki Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka”, a także o ok. 25-30% ograniczą przychody Polskiej Grupy Górniczej. Przedstawiciele "S" napisali  do premiera, że to może doprowadzić do konieczności cięcia zatrudnienia w spółkach węglowych i utraty kilkunastu tysięcy miejsc pracy w górnictwie.
Reprezentanci związku zwracają uwagę, że parametry jakościowe paliw stałych zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Energii zostały już wcześniej uzgodnione zarówno z producentami, jak i stroną społeczną. I w takim kształcie powinny zostać przyjęte.