WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

22.01.2018Silesia pod błękitnym niebem

"Silesia pod błękitnym niebem" to projekt na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie, który na spółkę finansować będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz województo śląskie. W południe w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach podpisano umowę w tej sprawie. Centrum jako agencja wykonawcza  resortu nauki szkolnictwa wyższego najchętniej wspiera tych polskich naukowców i przedsiębiorców, którzy prowadza badania i wdrażają  innowacyjne rozwiązania, slużące jak najwięszej części społeczeństwa. U nas rzecz dotyczy batalii o czystsze powietrze....
Plik dźwiękowy: A_S_ncbr.mp3
To profesor Aleksander Nawrat - zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt na rzecz badań i rozwiązań  w zakresie na przykład walki z niską emisją czy systemu informowania o sytuacji smogowej, prowadzony będzie przez 10 lat a jego wartość to 200 milionów złotych.

Agenda Badawcza Województwa Śląskiego pt. „Technologie poprawy jakości powietrza oraz minimalizacja skutków zanieczyszczeń dla zdrowia”, tzw. „SILESIA pod błękitnym niebem” jest dokumentem stworzonym na potrzeby realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zawiera szczegółową diagnozę potrzeb regionu w zakresie poprawy jakości powietrza oraz opisuje potencjał przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Agenda Badawcza defniuje szczegółowo obszary oraz tematy i zagadnienia badawcze, w ramach których zostaną zrealizowane badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. W dokumencie wskazano również oczekiwane rezultaty. Planowane projekty interdyscyplinarne będą obejmowały m.in. takie dziedziny jak: energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, transport czy medycyna. W wyniku realizacji działań zdefniowanych na poziomie Agendy nastąpi wdrożenie rozwiązań innowacyjnych, które wspomogą redukcję emisji zanieczyszczeń zarówno gazowych, jak i pyłowych, co wpłynie na poprawę jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców województwa śląskiego, a jednocześnie spowoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.


 

 Agenda zakłada również konsolidację i zacieśnienie współpracy środowisk naukowych z biznesem. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez konkursy ogłaszane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (I etap) oraz konkursy ogłaszane przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (II etap). Wszystkie projekty muszą wpisywać się w Agendę Badawczą. Wykonawcami przedsięwzięcia mogą być jednostki naukowe i przedsiębiorcy z sektora MŚP, zgodnie z katalogiem benefcjentów określonych w Programach Operacyjnych. Planowany budżet Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 100 mln zł, w podziale: 50 mln zł – Województwo Śląskie i 50 mln zł - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia może nastąpić już 2018 roku. W latach 2018-2023 planowane jest fnansowanie projektów B+R (badania i rozwój) wyłonionych w ramach konkursów, natomiast do roku 2027 będzie prowadzona ich ewaluacja oraz monitorowanie efektów realizacji projektów.