WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

27.09.2017Talenty na start

Projekt realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śl. ma na celu wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych. Uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych mają szanse na stypendia. W tym roku wsparciem zostanie objętych 600 uczniów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane będą na czas trwania zajęć w roku szkolnym 2017/2018.


Aby otrzymać stypendium konieczne jest spełnienie kryteriów obowiązkowych: uczęszczania do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej, stałego zamieszkiwania na terenie województwa śląskiego, osiągnięcia wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego, uzyskania wysokiej średniej na zakończenie poprzedniego roku nauki i niepobierania innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce o łącznej wartości w skali roku szkolnego przewyższającej kwotę 1180 zł.


Uczniowie mogą zwiększyć swoje szanse, jeśli są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów co najmniej II stopnia oraz konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych lub ICT. Kryteriami dodatkowo punktowanymi są także posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego.


Stypendia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Śląskiego. Środki będzie można przeznaczyć na realizację celów edukacyjnych wyznaczonych przez ucznia na etapie wnioskowania o przyznanie stypendium. W tym czasie stypendysta będzie również objęty opieką dydaktyczną prowadzoną przez nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole ucznia.
Nabór wniosków potrwa do 27 października br. Wnioski o przyznanie stypendium można składać w:
- Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
- Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała.