WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.10.2017Smart City w Rudzie Śląskiej

Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej, utworzenie systemu stacji pogodowych wraz z analizatorami jakości powietrza, powstanie platformy e-usług dla mieszkańców oraz inteligentnego systemu sterowania ruchem - to zadania z zakresu Smart City, które w najbliższych latach chce  realizować samorząd Rudy Śląskiej. Szczegóły określa specjalna koncepcja, która właśnie została przygotowana na zlecenie magistratu. Zgodnie z założeniami tego dokumentu pierwsze projekty realizowane będą w przyszłym roku.


Dokument, który przygotowywany był od końca czerwca br. zawiera konkretne rozwiązania, jakie powinny być wdrażane w najbliższych latach w Rudzie Śl. Powstanie koncepcji poprzedzone zostało przygotowaniem diagnozy obejmującej zaawansowanie miasta w realizację idei Smart City. - Wykonano inwentaryzację aktualnie wykorzystywanych w Rudzie Śląskiej systemów automatyki, sterowania oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych, wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.  


Kluczowym zadaniem będzie rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej, która będzie podstawą do budowy pozostałych systemów, w tym rozbudowy monitoringu, utworzenie systemu stacji pogodowych wraz z analizatorami powietrza, które mają być zainstalowane w newralgicznych punktach miasta. Inne projekty, które miałyby bazować na sieci szkieletowej, to zintegrowany system sterowania oświetleniem ulicznym, czy inteligentny system sterowania ruchem obejmujący m.in. system obszarowego sterowania ruchem drogowym, system informacji o wolnych miejscach parkingowych, system informacji pasażerskiej, system informacji dla kierowców. Koncepcja Smart City zakłada także otwarcie danych, których właścicielem jest miasto.
Ważne z punktu widzenia mieszkańców będzie rozwijanie tzw. e-usług. Chodzi tu o stworzenie platformy, dzięki której będzie można dokonywać płatności on-line, a także otrzymywać elektroniczne powiadomienia SMS lub mailowe o stanie załatwianych spraw. Okazuje się, że utworzenie takiej platformy wcale nie jest odległe. Miasto ubiega się o środki unijne na ten cel.  Platforma ta może być docelowo rozbudowywana o aplikację miejską, dzięki której mieszkańcy mogliby otrzymywać informacje o najważniejszych wydarzeniach w mieście, sprawach załatwianych w urzędzie, danych dotyczących zanieczyszczeń powietrza, sami zaś mogliby zgłaszać wszelkiego rodzaju interwencje.   
Ruda Śląska już od pewnego czasu realizuje zadania mające znamiona Smart City. W mieście od dwóch lat funkcjonuje Publiczny System Informacji Przestrzennej. To informatyczne narzędzie nie tylko dla urzędników, ale również inwestorów i mieszkańców miasta. Obejmuje ono dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy ewidencji dróg i obiektów mostowych. Posiada także moduł zgłoszeń, pozwalający mieszkańcom wskazywać miejsca zakłóceń porządku, różnych awarii, aktów wandalizmu czy uszkodzeń dróg.
Ponadto w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w mieście od 2016 r. w 12 placówkach oświatowych funkcjonuje system zarządzania energią. W placówkach tych  zamontowano urządzenia monitorujące zużycie energii. Są one sterowane poprzez system informatyczny, dzięki któremu optymalizowane jest zużycie ciepła.
Na zlecenie miasta opracowywany jest projekt budowy inteligentnego parkingu przy ul. Markowej w Nowym Bytomiu przy Miejskim Centrum Kultury. Parking ma być m.in. wyposażony w czujniki detekcyjne, wykrywające obecność pojazdu na stanowisku oraz tablicę świetlną informującą o ilości miejsc ogółem i ilości miejsc wolnych. Budowę parkingu zaplanowano na przyszły rok.