WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

21.09.2017Jest plan dla szpitala w Murckach

Prezydent Katowic zaakceptował plan naprawczo-rozwojowy dla Szpitala w Murckach. Jego zarys przedstwiono w magistracie. - Spośród dwóch wariantów, jakie zostały opracowane z udziałem specjalistów, zdecydowałem się na przyjęcie do realizacji programu inwestycyjnego, którego koszt szacowany jest na 62 mln zł w horyzoncie czasowym do 2021 roku, mówi prezydent Marcin Krupa. - Do szpitala co roku musimy także dopłacać, żeby zapewnić płynność finansową. Więc dodatkowo w latach 2018-2021 zakładamy konieczność zaangażowania środków z budżetu miasta w wysokości ok. 26 mln zł, co łącznie daje kwotę ok. 88 mln zł.


Przyjęcie takiego scenariusza ma zaspokoić potrzeby personelu szpitala oraz mieszkańców. Po pierwsze nastąpi zwiększenie jakości udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów i komfortu pracy dla załogi Szpitala, co zapewniać ma m.in. nowy budynek z Centralną Izbą Przyjęć, nowym blokiem operacyjnym, rozbudowaną bazą diagnostyczną m.in. w zakresie endoskopii, a także nowe wyposażenie. - Planujemy rozwijać działalność szpitala w obszarach zwiększonego zapotrzebowania na konkretne usługi wynikające z prognoz demograficznych, Map Potrzeb Zdrowotnych (zwiększenie liczby łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, zwiększenie ilości świadczeń z zakresu rehabilitacji), zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie leczenia udarów, powiedział prezydent i dodał, że rozszerzenie działalności Szpitala pozwoli na zwiększenie przychodów i optymalizację wyniku finansowego Spółki.Zarys planu przedstawił prezes miejskiej spółki Szpital Murcki, Krzysztof  Zaczek....

Plik dźwiękowy: A_S_murcki.mp3

Sytuacja finansowa Szpitala Murcki w ostatnich latach była niestabilna - placówce groziła utrata płynności finansowej. Szpital w 2013 r. przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów objęło miasto. Dodatkowo w 2013 r. miasto spłaciło wszystkie długi szpitala w wysokości 27 mln zł. Od tego czasu zadłużenie wciąż narastało o średnio 3 mln zł rocznie (w roku bieżącym ponad 4 mln zł) i na koniec tego roku strata z lat ubiegłych wyniesie 8,3 mln zł.
W lutym tego roku prezydent Marcin Krupa, po konsultacjach z mieszkańcami, podjął decyzję, że Szpital Murcki pozostanie w rękach miasta i zadeklarował, że przedstawi kompleksowy plan naprawczy mający na celu poprawę sytuacji finansowej placówki oraz jej modernizację. Do czasu wdrożenia planu naprawczego długi szpitala pokrywa miasto - tak też się stało w czerwcu tego roku, gdy Miasto Katowice dokapitalizowało szpital kwotą 5 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na spłatę najpilniejszych zobowiązań Spółki i ustabilizowanie jej sytuacji finansowej.

Plany modernizacyjno-inwestycyjne:

- budowa nowego pawilonu o powierzchni użytkowej ok. 4500 – 5000 m2. Zlokalizowanie w nowym budynku oddziałów o charakterze „ostrym”: chirurgii, ortopedii, oddziału chorób wewnętrznych, zaplecza diagnostycznego, bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, centralnej izby przyjęć.

- modernizacja istniejących budynków również tych, które w chwili obecnej są wyłączone z eksploatacji (budynek tzw. „starej administracji”, budynek dawnej kostnicy).

- remont i modernizacja budynku tzw. „starej administracji” i przeniesienie tam administracji Szpitala (rozważane przeniesienie innych działalności np. apteki, laboratorium),
- zwiększenie bazy łóżkowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w obecnej lokalizacji o maksymalną możliwą do umieszczenia na zwolnionej powierzchni liczbę łóżek, tj. ok. 30.
- remont budynku oddziału chorób wewnętrznych oraz przeniesienie tam działalności ambulatoryjnej, w tym poradni specjalistycznych oraz poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- remont budynku chirurgii i przeznaczenie wyremontowanej powierzchni na działalność oddziałów zachowawczych, w szczególności rehabilitacyjną, i zwiększenie działalności w tych zakresach w zależności od potrzeb i możliwości finansowania (kontrakt z NFZ i świadczenia komercyjne ),
- remont budynku neurologii oraz utworzenie oddziału lub pododdziału udarowego.